top of page

XTeadus Huvikooli huviringi osalemise leping

 

XTeadus MTÜ ( reg nr 80408525 ) üldharidusasutustes läbi viidava huviringide  üldtingimuste, tasumise-, rühmadesse vastuvõtmise- ja väljaarvamise kord.

1. Lepingu objekt

1.1. XTeadus MTÜ osutab lapsevanemale punktis 1.2 nimetatud teenust, (edaspidi huviring), korraldades huviringe vastavalt antud dokumendis sätestatud tingimustele.

1.2. Teenuse kirjeldus: Huviringis  käivale lapsele hariva elamuse pakkumine XTeadus MTÜ juhendaja poolt.

1.3. Leping loetakse kehtivaks alates hetkest, kui lapsevanem  kinnitab  oma lapse  osalemist huviringis  kirjutades alla olemasoleva lepingu.

2. Õppetöö korraldus

2.1  Huviringi registreerumine käib XTeadus Huvikooli kodulehe www.xteadus.ee kaudu.

2.2. Huviringi tunnid toimuvad perioodil 01.09.2023-01.06.2024

2.3. Teenuse eest tasumine toimub igakuiselt esitatud arve alusel eelmise kuu eest. XTeadus MTÜ huviringidel on fikseeritud kuu tasu, mis ei sõltu konkreetse kuu  õppepäevade arvust ( näiteks, mõnedel kuudel on 5 õppetundi ja mõnedel on 3 või 4 ( näiteks seoses koolivaheajaga)- kuu tasu on üks ja sama). Juhul kui õppetund jääb ära XTeadus MTÜ süül -vähendatakse osalustasu proportsionaalselt.

2.4. Toimunud huviringide eest saadetakse arve vanema poolt antud meiliaadressile.

2.4.1. Juhul kui laps puudub huviringi tunnist ning lapsevanem teavitab sellest XTeadus Huvikooli e-posti  teel hiljemalt samal päeval kella 10:00-ks, korra tasu ei rakendu. Vastasel juhul rakendatakse korra tasu.

2.4.2 Kui XTeadus Huvikoolis osaleb ühest perest kaks last, rakendub huviringide hinnale soodustus 10%.

2.4.3 Kui huviringides osaleb ühest perest rohkem kui kaks last, rakendub huviringide hinnale soodustus 15%.

2.5 Arvet on võimalik vaidlustada 15 (viieteistkümne) päeva jooksul alates arve saatmise kuupäevast.

2.5.1 Juhul kui vanem on maksnud toimunud ringide eest rohkem kui vaja, toimub tasaarveldamine hooaja lõpus või poolte kokkuleppel.

2.5.2 Juhul kui vanem jätab vähemalt kahe kuu arve eest maksmata, arvatakse laps ringist välja. Laps arvatakse ringi tagasi, kui arved on tasutud.

2.6 Lapse toomine ringi ning ringist ära viimine käib vastavalt ringi toimimiskoha eeskirjadele ning heale tavale.

2.7 Ühes huviringi  rühmas on  kuni 14 last.

2.8 Õppemaksu sisse kuulub:

      -        Juhendaja poolt läbi viidud tegevused tunniplaani alusel vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt

                kinnitatud õppekavale

     -         Kõik õppetegevusteks vajalikud materjalid

2.9   Tegevusi ei toimu:

1.  Koolivaheaegadel

                Sügis 23.10-29.10

                Talv 21.12-07.01

                Talv 26.02-03.03

                Kevad 22.04-28.04

                

       * Vaheaegade ajad võivad muutuda seoses kooli vaheaegadega, kus toimuvad tunnid

2.  Riiklikel tähtpäevadel.

     

 

3. XTeadus MTÜ kohustused

3.1. XTeadus MTÜ  kinnitab, et huviringi läbi viival isikul on vajalikud teadmised ja oskused ning töötervishoiu- ja tööohutusalased teadmised ringi läbiviimiseks.

3.2. XTeadus MTÜ  varustab juhendajat  vajalike vahenditega ringi läbiviimiseks ja selle ohutuks toimumiseks.

3.4. XTeadus MTÜ on kohustatud andma vajadusel piisavalt informatsiooni Lapsevanemale huviringi läbiviimise kohta, sealhulgas ringi toimumise kuupäev, kellaaeg, koht ja sisu.

 

4. Lapsevanema kohustused:

4.1. Lapsevanem on kohustatud teavitama XTeadus MTÜ-d  kõigist huviringiga  seotud probleemidest viivitamatult.

4.2 Lapsevanem on kohustatud maksma talle saadetud arve õiges suuruses kümne päeva jooksul alates arve saatmise hetkest.

4.3 Lapsevanem peab veenduma, et tema laps käitub ringis olles heatahtlikult ning ei ohustaks teisi lapsi, juhendajat, kolmandaid isikuid ega nende vara.

4.3.1 Juhul kui laps ohustab huviringis teisi lapsi, juhendajat, kolmandaid isikuid või nende vara, kõrvaldatakse laps ajutiselt ringist.

4.4. Lapsevanem on kohustatud andma XTeadus MTÜ-le õiged andmed enda ja enda lapse kohta.

5. Lepingu muutmine

5.1 Lepingut võib muuta poolte kirjalikul kokkuleppel, kui Lepingust ei tulene teisiti.

6. Lepingu kehtivusaeg

6.1.1 Leping jõustub allkirjastamise hetkel ja on sõlmitud tähtajaga kuni 01.06.2024

6.1.2 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli täitmata kohustustest, mis on tekkinud lepingu alusel.

7. Lepingu lõpetamine

7.1.1 Pooltel on õigus leping ühepoolselt üles öelda, kui teine lepingu Pool rikub tahtlikult või raske hooletuse tõttu lepingut.

7.1.2 Lepingu lõpetamisest peab lepingut lõpetada sooviv Pool teisele sellest teatama kirjalikult vähemalt 1 kuu ette.

7.1.3 Käesoleva Lepinguga seotud pooltevahelised teated peavad olema kirjalikus vormis esitatud, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi ega rahalisi kohustusi.

8. Vaidluste lahendamise kord

8.1 Kõik lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras Tartu Maakohtus.

9. Lõppsätted

9.1. Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku pärast Lepingu sõlmimist. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.

9.2. Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.

bottom of page