top of page

XTeadus huvikooli andmekaitse ja isikuandmete töötlemise tingimused ja kord

 

Isikuandmete vastutav töötleja on XTeadus MTÜ reg 80408525 (edaspidi huvikool), aadress Peterburi tee 44, Tallinn 11415.

 

  1. Üldsätted                                                                                                                                                                                                            1.1 Huvikool töötleb järgmiseid lapsevanemaid ja last puudutavaid isikuandmeid:                                                                                              1.1.1 lapsevanema ja lapse ees- ja perekonnanimi;                                                                                                                                            1.1.2 lapsevanema ja lapse isikukood (lapse registreerimiseks Eesti hariduse infosüsteemis- EHIS, Maksu- ja Tolliametile aruanne  esitamiseks (koolituskulude mahaarvamine tulust)                                                                                                                                     1.1.3 lapsevanema kontaktandmed – telefoni nr ja  e-posti aadress;                                                                                                                1.1.4 eriliigilised isikuandmed (lapse terviseandmed), kui lapsevanem neid on avaldanud.                                                                            1.1.5 fotod/videod lapse tegevusest huvikooli huviringis, linnalaagris või üritustel.

 

       1.2 Punktides 1.1.1-1.1.5 nimetatud isikuandmed esitab lapsevanem lepingu sõlmimisel või õppelaagrisse/õppeüritusele registreerimisel. Juhul kui lapsevanem ei soovi, et fotod/videod lapse tegevuse huvikooli huviringis, õppelaagris või üritusel oleksid avaldatud huvikooli kodulehel ja/või sotsiaalmeedias, teavitab tema sellest kirjalikult huvikooli e-postile: info@xteadus.ee või märgib seda laagri/ürituse küsimustiku vastavas lahtris ( küsimustik saadetakse enne õppelaagri/ürituse algust)

        1.3  Andmete töötlemise õiguslik alus on isiku nõusolek. Kõigi ülejäänud andmete töötlemine, mida huvikool  lapsevanemalt nõuab, toimub õigusaktidega sätestatud kohustuste täitmiseks.      

 

       1.4 Lapsevanema õigused                                                                                                                                                                                                    1.4.1 Lapsevanemal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb lapsevanemal esitada huvikoolile avaldus ja märkida ära, milliste andmete töötlemise nõusoleku ta tagasi võtab.                                                                                                                  1.4.2 Lapsevanemal on õigus saada huvikoolilt kõiki andmeid, mida huvikool tema alaealise lapse kohta nõusoleku alusel töötleb.                                                                                                                                                                                                                                         1.4.3 Huvikool parandab või kustutab nõusoleku alusel töödeldavaid isikuandmeid lapsevanema taotluse alusel. Taotlus tuleb esitada e-posti aadressil info@xteadus.ee                                                                                                                                                                                1.4.4 Huvikool vastab kõigile lapsevanema õigustega seotud pöördumistele esimesel võimalusel või kuni 30 tööpäeva jooksul. Kui lapsevanema pöördumine on selgelt põhjendamatu või ülemäärane, on koolil õigus jätta see täitmata. 

 

2. Andmete avalikustamine ja edastamine:

    2.1   Huvikool on kohustatud avaldama lapse ja lapsevanema isikuandmeid kolmandale    isikule ainult seaduses sätestatud juhtudel;

    2.2  Fotod lapse tegevusest huviringis avalikustatakse huvikooli veebilehel ja sotsiaalmeedias piiramatule hulgale kolmandatele isikutele ainult lapsevanema nõusolekul.

 

3. Andmete säilitamine:

 

    3.1  Nõusoleku alusel avalikustatud andmeid säilitatakse nõusoleku tagasivõtmiseni.  Avalikustatud andmed kustutatakse pärast nõusoleku tagasivõtmist. Avalikustatud andmeid ei kustutata kui see on tehniliselt võimatu või kui vanem seda ei nõua.

 

    3.2 Erliigilisi andmeid ja vanemate kontaktandmeid säilitatakse nõusoleku  tagasivõtmiseni või seni, kuni laps on huvikooli õppur/õppelaagri või õppeürituse  osaleja. Pärast seda andmed  kustutatakse.

 

   3.3 Nõusolekut säilitatakse kaks aastat peale andmete töötlemise lõpetamist.

 

4. Turvalisus:

 

    4.1  Avalikustatud andmetele pääsevad ligi kõik, kes kasutavad keskkonda, kus huvikool andmeid avalikustab.

    4.2  Lapsevanema e-posti aadress ja telefoninumber  on kättesaadav huvikoolis juhtkonna   liikmetele,  administraatorile ja huviringi/õppelaagri  juhendajale.

    4.3  Lapse eriliigilised isikuandmed on kättesaadavad üksnes neile huvikooli töötajatele, kellel on neid vaja, et tagada lapse tervis ja kaitse.

 

5. Kõigi andmekaitse kohta tekkivate küsimuste või muredega on lapsevanemal võimalik pöörduda huvikooli poole e-posti aadressil info@xteadus.ee

bottom of page